תקנון האתר ומדיניות הפרטיות של Laliway
תנאי שימוש

 
1. כללי

1.1 ברוכה הבאה לאתר האינטרנט של Laliway ("האתר"). מפעילת האתר היא Laliway (עוסק מורשה 021615406), שכתובתה הינה גוש עציון 28 גבעתיים ו/או מי מטעמה ("Laliway"). לצורך תנאי שימוש אלה, "אתר" יכלול גם את עמודי Laliway ברשתות חברתיות (לרבות בקבוצה, כהגדרתה מטה) ו/או באתרים דומים, קישוריות לאתר וכדומה.
1.2 השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא תשומת הלב כי עצם השימוש באתר מהווה אישור כי המשתמשת מסכימה לתנאי השימוש, כפי שיהיו מעת לעת. יש להקפיד לעיין בתנאי השימוש. אם המשתמשת אינה מסכימה לאיזה מתנאי השימוש המפורטים להלן, עליה להימנע מכל שימוש באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של Laliway. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין Laliway לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו.

2. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:
2.1 "אתגר" - אתגר הריצה של 28 יום של Laliway לנשים המעוניינות להתחיל לרוץ, בין אם לא רצו כלל לפני ההשתתפות באתגר או בתחילת דרכן.
2.2 "משתמש" או "משתמשים" - מי שעושה או עושים שימוש כל שהוא באתר.
2.3 "קבוצה" - קבוצת הפייסבוק הסגורה של Laliway, המהווה חלק מהאתגר ופתוחה רק למשתמש המשתתף באתגר.
2.4 "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.
2.5 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

3. שירותים המוצעים באתר

3.1 האתר מציע, בין היתר, מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) רישום לאתגר. ההרשמה לאתגר היא באמצעות טופס הצטרפות באתר; (ב) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ג) הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש); (ד) פניה לשירות הלקוחות של Laliway.
3.2 מובהר, כי Laliway אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, ו-Laliway תהיה רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לייתן על כך הודעה מראש.

4. השתתפות באתגר; ביטול

4.1 השתתפות באתגר כרוכה בתשלום, כפי שיפורט בעת ביצוע ההזמנה. כל המחירים הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ (אלא אם צוין אחרת). כל המחירים, עשויים להשתנות מעת לעת, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של Laliway. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה. התשלום עבור ההזמנה יבוצע באשראי או בכל אמצעי תשלום שLaliway תאשר לשלם בו. התשלום מבוצע ישירות לחשבון Laliway דרך חברות סליקה שונות.
4.2 לאחר רישום המשתמשת לאתגר דרך טופס ההצטרפות באתר, תקבל המשתמשת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שלה על קליטת פרטי הרשמתה. רק לאחר ש- Laliwayתסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המשתמשת ותתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע ההרשמה, תיחשב ההרשמה כבת ביצוע ויושלם הרישום לאתגר. העברת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.
4.3 Laliway עשויה מפעם לפעם לפרסם מבצעים בקשר עם האתגר. Laliway רשאית לשנות, לסיים או לבטל כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף באתר ובפרסומי Laliway. המחיר ותנאי הרכישה המופיעים במסך התשלום אלה התנאים שיחולו על הזמנתך, והמשתמשת מתבקש לקרוא אותם היטב. המשתמשת מתבקשת לא להסתמך על מבצע בטרם פנתה לאתר ו/או ל- Laliway על מנת לבדוק את תוקפו ותנאיו.
4.4 משתמשת שתבקש לבטל את השתתפותה באתגר לאחר שנרשמה ושילמה:
4.4.1 הודעה בכתב שתימסר ל- Laliwayעד שימוש בשני אימונים של האתגר, תזכה את המשתמשת ב-100% מהסכום ששולם.
4.4.2 לא יהיה ניתן לבטל את הרישום לאתגר לאחר שנעשה שימוש ביותר משני אימונים. עם זאת, במידה והמשתמשת התחילה את האתגר, ובמהלכו גילתה שאינה יכולה להמשיך להשתתף, מכל סיבה שהיא, תוכל המשתמשת לשמור לעצמה את הזכות להשתתף באתגר אחר שיהיה בהמשך. המשתמשת תוצא מהאתגר הנוכחי ותצורף לאתגר אחר בהתאם להודעת המשתמשת.

5. התכנים המופיעים באתר

5.1 האתר וכל התכנים המופיעים בו, מופיעים "כמות שהם" ("AS IS"). יתכן שהתכנים אינם שלמים, ולחליפין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתכנים. למרות ש- Laliway פועלת על מנת שהתכנים יהיה מדויקים ונכונים ככל שניתן, יתכן ויחולו טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים ו/או בדרך העברתם למשתמש. Laliway אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתכנים.
5.2 השימוש באתר ובתכנים הינו באחריות המשתמשת בלבד. Laliway ו/או נציגי Laliway (לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים), לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש בתכנים, באתר או בשירותים הניתנים במסגרתם או באמצעותם.
5.3 Laliway מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
5.4 כמו כן, ברשתות החברתיות, לרבות בקבוצה, יתכן ויופיעו גם תכנים המפורסמים על ידי משתתפות האתגר. Laliway אינה אחראית לתכנים ו/או לדעות של משתתפות האתגר ו/או לתוצאות שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין בשימוש בתכנים.

6. העדר אחריות רפואית

6.1 משתתפות האתגר, יהיו חשופות לאימוני אודיו, סרטונים, המלצות, טיפים ומסמכי הדרכה שונים. כל תכני האתר ו/או האתגר מיועדים לנשים בריאות בלבד, לצרכי ידיעה בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ו/או תזונתי ו/או אחר. יישום התכנים הינו באחריות המלאה של המשתמשת ו- Laliway אינה תהיה אחראית לכל נזק שייגרם במישרין ו/או בעקיפין עקב שימוש בתכנים.
6.2 המשתמשת מצהירה בזאת שידוע לה שהיא אחראית באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהיא עושה בשירותי Laliway.
6.3 המשתמשת מצהירה בזאת שהיא בריאה לחלוטין וכי אין לה כל מחלה/בעיה רפואית שמונעת ממנה להשתתף באתגר ושהיא התייעצה לפני הרישום לאתגר עם גורם מקצועי מתאים.
6.4 השימוש באתגר ו/או באתר אינו יוצר מערכת יחסים של רופא- מטופל בין המשתמשת לבין Laliway.
6.5 המשתמשת מצהירה בזאת כי במידה והיא תסבול מבעיות רפואיות במהלך האתגר היא תעדכן מידית את Laliway ותבצע בדיקות רפואיות מתאימות לאבחון הבעיה הרפואית.
6.6 Laliway מיידעת בזאת את משתתפות האתגר, כי האתגר עלול במקרים מסוימים לגרום לפגיעה גופנית, גם כשהפעילות הגופנית נעשית תוך שמירה על כל כללי הזהירות והבטיחות. המשתמשת מצהירה שהיא מודעת לסיכונים המפורטים לעיל, ושהיא בוחרת לעסוק בפעילות גופנית תוך נשיאה מלאה בכל האחריות לתוצאות של החלטתה ולכל פגיעה או נזק גופני העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין מההשתתפות באתגר. המשתמשת מצהיר שהיא מסירה כל אחריות מכל סוג שהוא מ-Laliway וכל מי מטעמה, לכל נזק או פגיעה שיגרמו לה כתוצאה ישירה או עקיפה מהשתתפות באתגר.

7. התחייבויות המשתמשת

במסגרת תנאי שימוש אלה, מתחייבת המשתמשת כדלקמן:
7.1 המשתמשת מתחייבת, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר (לרבות בקבוצה) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של Laliway ו/או העלולה לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים ו/או לזייפם ו/או לשנותם ו/או למוחקם ו/או להעלותם ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגעני, מעליב, פרטי או גזעני.
7.2 המשתמשת מתחייב שלא לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או לנסות ולהגביל את הגישה ו/או למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
7.3 המשתמשת מתחייבת שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר (לרבות בקבוצה) מידע או חומר אחר המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.
7.4 המשתמשת מתחייבת שלא להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של Laliway ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש.
7.5 המשתמשת מתחייבת לא להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל אמצעי אחר על מנת להיכנס לאתרים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
7.6 המשתמשת מתחייבת שלא להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלו עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי Laliway משויכת אליו בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בו, באתרים שלו, בעסקו או בהצהרותיו, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או Laliway.
7.7 המשתמשת מתחייבת לשפות ולפצות את Laliway בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או בגין כל הוצאה שייגרמו לLaliway בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לנזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש.
7.8 המשתמשת מסכימה לכך שכל הסתמכות על הצהרות, המלצות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתה של המשתמשת ובאחריותה הבלעדית, ולא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי Laliway ו/או מי מטעמה.
7.9 המשתמשת תימנע מכל פגיעה במוניטין של Laliway ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של Laliway ו/או מי מטעמה בעיני הציבור.
7.10 המשתמשת מתחייבת לשמור בהקפדה על פרטי ההתחברות שלה לאתר ולקבוצה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנם ו/או הגעתם לידי אחר.

8. קניין רוחני

8.1 האתר והתכנים המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, גרפיקה, סרטונים, מוסיקה, תמונות, קטעי וידיאו, טקסט וכדומה ("המידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתרים או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של Laliway.
8.2 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו, לרבות המידע, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם קניינה של Laliway, או של צדדים שלישיים אשר התירו לLaliway- לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר לLaliway- בלבד ובלעדית. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של Laliway מראש ובכתב.
8.3 הלוגו של Laliway וכן כל סימן רשום אחר של Laliway, הם סימני מסחר רשומים ולLaliway- יש זכות שימוש בהם. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.
8.4 בכפוף לתנאים, Laliway מעניקה למשתמש זכות אישית הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באתר, בתכנים ובשירותים הקשורים באתר באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של Laliway, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של Laliway ו/או אשר ניתן לה זכות שימוש בו על פי כל דין.

9. העדר אחריות

9.1 Laliway, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי וכן להגביל את הגישה לאתר, כולה או חלקה, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים באתר.
9.2 Laliway אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון ו/או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
9.3 Laliway אינה ולא תהא אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת תכנים מהאתר. כמו-כן, Laliway אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.
9.4 Laliway אינה ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או במקרה של "באגים".
9.5 Laliway גם אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.
9.6 Laliway אינה ולא תהא אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר ושירותי האתר יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.
9.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Laliway לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין Laliway אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.
9.8 Laliway לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

10. מדיניות הפרטיות ואבטחת מידע

10.1 Laliway מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ורואה עצמה מחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה, בהתאם למדיניות הפרטיות. אנו מאמינות כי למשתמשות הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השתתפות באתגר, וכן בזמן השימוש, כניסה והתחברות לאתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. Laliway תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר Laliway ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, מופיעה להלן.
10.2 כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים מאובטחים בטכנולוגיית SSL.

11. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

11.1 באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי Laliway. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, אין לLaliway שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם.
11.2 Laliway אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקישור. Laliway רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

12. שינוים באתר

12.1 Laliway שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר ובתכני האתר תיקונים, התאמות ושיפורים וכן שינויים אחרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. למשתמשת לא תהא כל טענה כלפי Laliway בגין שינויים במידע באתר.
12.2 ידוע למשתמשת, כי Laliway רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או כל תוכן מהקבוצה (כהגדרתה לעיל), על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
12.3 Laliway שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה, מעת לעת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמשת לכך שהשינויים יחייבו אותה. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר ו/או בדואר אלקטרוני.

13. כללי

13.1 Laliway שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר בכל מקרה בו הפרה המשתמשת את הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט Laliway כי ביצעה המשתמשת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, Laliway לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמשת.
13.2 בכל מקרה בו מחמת "כח עליון", נבצר מ- Laliway לנהל את האתר כתיקנו ו/או לעמוד בהתחייבויות אחרות שלה, Laliway תהא רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתתפות, כולן או חלקן. בסעיף זה "כח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב או תקלות במערכות תקשורת אחרות, אירוע בטחוני. Laliway שומרת על הזכות לסגור את האתגר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה ו/או באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית כלשהי ו/או קיימת תקלה טכנית באתר המונעת שימוש בו.
13.3 Laliway והמשתמתש יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם בקשר לתנאי שימוש אלה, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט, וכי במידה שלא ייושב סכסוך כאמור, אזי רק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם. על תנאי שימוש אלו ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי לייתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם).

14. יצירת קשר

לפרטים ובירורים ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תנאי שימוש אלה ניתן לפנות אל Laliway באמצעות כתובת המייל: info@laliway.com, או
במספר הטלפון 054-7366446

מדיניות פרטיות

הנך מתבקשת לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשי כל שימוש באתגר ו/או באתר (כהגדרתם בחלק של תנאי השימוש (״תנאי השימוש")) ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים באתר ("שירותי האתר"). תנאי השימוש חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

בשימוש באתר ו/או באתגר ובשירותי האתר ו/או גישה לאתר הינך מביעה את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי Laliway ו/או חברה עתידית שתקום ותעמוד בנעליה של Laliway ("אנחנו" ו/או "Laliway ") תאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. אם אינך מסכימה לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באתגר ו/או משימוש באתר ו/או בשירותי האתר. לידיעתך, אינך חייבת לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש באתר, באתגר ובשירותי האתר.

1. מדיניות פרטיות

Laliway מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשות שלה ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי פרטי שלך שעשוי להגיע לידינו דרך ו/או בקשר עם האתר ו/או האתגר ו/או מתן שירותי האתר ו/או Laliway.

2. הסכמה

אינך מחויבת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכימה ומצהירה בזאת שהמידע האישי שהינך מספקת לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכימה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניינת להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך ל- Laliway (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין.

3. איסוף מידע והשימוש בו

3.1 Laliway אוספת מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין ל- Laliway בעת שימוש באתר ושירותי האתר ואינו מאפשר את זיהויו של אותה משתמשת, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמשת, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה.
3.2 Laliway אוספת גם מידע אישי מזהה, הכולל למשל שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכדומה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר ל- Laliway לזהות באופן אישי את המשתמשת. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
3.3 המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בשירותי האתר.
3.4 יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמשת באופן מודע ומרצונה החופשי במהלך השימוש באתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

4. שימוש במידע

4.1 אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר.
4.2 אנו משתמשים במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את שירותי האתר ו/או האתגר וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר שירותי האתר ו/או האתגר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי Laliway; (ב) למטרות שמירה, ניהול ועיבוד מידע ולצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי; (ג) לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות WhatsApp, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על-ידי Laliway ועל-ידי צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של Laliway, כדוגמת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies); (ד) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.
4.3 הינך מסכימה כי Laliway תשמור את ההתכתבויות עמך וכי Laliway עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

5.1 אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשות לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשות באתר; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של Laliway, של המשתמשות באתר או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשות באתר באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים ל- Laliway, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של Laliway, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמשת ולצורך הענקת שירותי האתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמשת לפני הגילוי ו/או (י) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.
5.2 למען הסר ספק, Laliway רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. קבלני משנה וספקי שירות

אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו, לרבות לצרכי פרסום. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו וכן לצרכי הפניית תכנים פרסומיים לקהלים רלוונטיים.

7. הסבת זכויות

אנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו, לרבות העברת המידע ללא הגבלה כלשהי לצד שלישי כלשהו (בארץ או בחו"ל) ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות פרטיות זו.

8. זכויותיך

בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:
8.1 גישה למידע האישי שלך- עומדת לך הזכות לקבל מידע ולבקש גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;
8.2 זכות לתיקון - הזכות לבקש מ-Laliway לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;
8.3 הזכות למחיקה - הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;
8.4 כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
8.5 במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@laliway.com עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

9.אבטחת מידע

9.1 אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשות באתר. Laliway מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי Laliway ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי Laliway לא מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי Laliway ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Laliway ו/או מי מטעמה בגין כך.
9.2 כמו כן, באירועים שאינם תלויים ב- Laliway ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
9.3 Laliway תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
9.4 Laliway מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית, אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות.

10. קטינים

Laliway אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מקטינים מתחת לגיל 18. על המשתמשות מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס לצפייה באתר. אם ייוודע לנו כי קטינה מתחת לגיל 18 מסרה מידע אישי מזהה באתר, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה ממאגרי האתר. שירותי Laliway אינם מופנים לקטינות מתחת לגיל 18 וLaliway אינה מעוניינת לקבל מידע אישי מקטינות. במידה והינך סבור שנמסר ל- Laliway מידע על ידי קטינה אנא פנה אלינו לכתובת info@laliway.com.

11. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר ובשירותי האתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (Cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב"). אנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט בתנאי מדיניות זו. ווב ביקונס (Web Beacons), או "gifs", שהינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, מאפשרים לשלוח עוגיות (Cookies) ולנטר את השימוש של המשתמש באתר המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד .Google Analytics
באתר ובשירותי האתר נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותי האתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך או שמכשיר הנייד/טאבלט שלך. העוגיות (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מחשבך ומכשירך מאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובשירותי האתר. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב.
ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשות למחוק עוגיות (Cookies) ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות (Cookies) או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות (Cookies). יש לשים לב כי אם המשתמשת תימחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. מחיקת העוגיות (Cookies) תגרום לכך שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות ולא יותאם להעדפותיך. אנא עייני בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

12. רשתות חברתיות

12.1 האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות (כגון חיבור לקבוצת פייסבוק ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים ("רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים ל- Laliwayאו אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם. אם אינך מסכימה לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשרי לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קחי בחשבון כי לא תוכלי ליהנות מכל שירותי האתר ו/או האתגר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, Laliway תהא רשאית למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכלי ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.
12.2 באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, את מסכימה ומבינה כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.
12.3 כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי Laliway לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

13. העברת נתונים בינלאומית

Laliway רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, Laliway רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואת מסכימה להעברת מידע זה.

14. מידע פרסומי

הנך מסכימה לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי Laliway, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@laliway.com או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

15. סיום התקשרות

מבלי לפגוע מכל זכות אחרת של Laliway, במקרים שבהם Laliway תחשוש כי השימוש של המשתמשת באתר אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או עם תנאי השימוש של Laliway ו/או כל דין, תהא Laliway רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמשת גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של Laliway, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמשת וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

16. שינויים במדיניות הפרטיות

16.1 הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ו/או מהאתגר ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותם, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. Laliway שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר ו/או בדואר אלקטרוני.
16.2 השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ובשירותי האתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.