הצהרה
אני מצהיר ומתחייב בזה כי אני ובני משפחתי (בן/בת זוג וילדים המתגוררים בביתי) לא נתרום ל עמותת 'התעוררות בירושלים' ו/או לסיעת התעוררות בירושלים בראשות עופר ברקוביץ' יותר מ-5,000 ₪ עד לתום מערכת הבחירות הבאה (בשנת 2023) וזאת בהתאם להגבלות הקבועות בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993.
ידוע לי כי ל'התעוררות בירושלים' אין אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ועל כן תרומתי זאת לא תזכה אותי בזיכוי ממס הכנסה.